RSS
A A A
SmodBIP

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:


Administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni z siedzibą główną na ul. 1 Maja 18, 98-332 Rząśnia.

W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Mirosławem Górskim; miroslaw.gorski@elitpartner.pl:
Dane osobowe Pani/Pana, przetwarzane będą tylko i wyłącznie w związku z realizacją celów związanych z obowiązkiem ustawowym ciążącym na Administratorze Danych.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności:
a) Uchwała nr III/5/2010 Rady Gminy Rząśnia z dnia 10 grudnia 2010 r.;
b) Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rząśnia;
c) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
c. Urząd Gminy w Rząśni w celu weryfikacji zadłużenia;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W związku z przetwarzaniem przez Panią/Pana danych osobowych w każdej chwili ma Pani/ Pan prawo do:
a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Opublikował: Mariola Kłyszewska
Publikacja dnia: 18.05.2022
Podpisał: Anonim Anonim
Dokument z dnia: 18.05.2022
Dokument oglądany razy: 211