RSS
A A A
SmodBIP

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rząśnia

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rząśnia uchwalony Uchwałą Nr III/5/2010 Rady Gminy Rząśnia z dnia 10 grudnia 2010 r. (plik do pobrania na dole strony).

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY RZĄŚNIA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Rząśnia.

2. Bezpośredni nadzór nad zakładem sprawuje Wójt Gminy Rząśnia.

3. Zakresem terytorialnego działania Zakładu jest Gmina Rząśnia.

4. Siedzibą zakładu jest miejscowość Rząśnia.

5. Zakład używa pieczęci podłużnej, zawierającej pełną nazwę i siedzibę Zakładu.

6. Zakład używa skrótu „ZGK"

Rozdział 2.
Cele i przedmiot działania zakładu.

§ 2. 1. Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

§ 3. 1. Podstawowym zakresem działania Zakładu jest dostarczanie wody oraz usuwanie, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

2. Do zadań Zakładu należy ponadto realizacja zlecanych przez Wójta Gminy zadań z zakresu:

1) rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

2) utrzymania, remontów i modernizacji dróg gminnych, ulic, chodników, przepustów i rowów odwadniających,

3) utrzymania i konserwacji urządzeń komunalnych,

4) utrzymania czystości porządku na terenach komunalnych i użyteczności publicznej,

5) usług budowlano – remontowych i transportowo – sprzętowych,

6) zimowego utrzymania dróg, placów i chodników,

7) prowadzenia konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego,

8) utrzymanie zieleni komunalnej i zadrzewień,

9) utrzymania i prowadzenia targowisk,

10) utrzymanie cmentarzy.

Rozdział 3.
Organizacja Zakładu.

§ 4. Zakładem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działanie, Dyrektor Zakładu, zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy.

§ 5. 1. Dyrektor Zakładu kieruje nim samodzielnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Zakładu i prawem miejscowym.

2. Dyrektor Zakładu jest odpowiedzialny za właściwą organizację Zakładu, jego sprawne działanie, kontrolę realizacji zadań oraz za określenie kierunków działania i rozwoju Zakładu..

3. Dyrektor Zakładu zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu.

§ 6. Szczegółową strukturę wewnętrzną Zakładu i podział czynności między stanowiska pracy określa Dyrektor Zakładu w regulaminie organizacyjnym i przedkłada go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa.

§ 7. Koszty swojej działalności Zakład ponosi z przychodów własnych oraz z przyznanej z budżetu Gminy dotacji

§ 8. Przychodami własnymi Zakładu są:

1) Przychody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków,

2) Przychody z usług świadczonych na rzecz Gminnych jednostek organizacyjnych,

3) Przychody z usług świadczonych na rzecz Gminy Rząśnia,

4) Przychody z tytułu wykonywania przyłączy wodno - kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy.

§ 9. Zakład może otrzymywać z budżetu gminy:

1) Dotacje przedmiotowe,

2) Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) Dotacje podmiotowe.

§ 10. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalonego planu finansowego obejmującego przychody i wydatki, stan środków obrotowych i innych zgodnie z uchwałą budżetową Gminy oraz zasadami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących, głównie w ustawie o finansach publicznych.

§ 11. 1. Zakład prowadzi pełną rachunkowość budżetową oraz sporządza sprawozdania z realizacji planu, o którym mowa w § 10 niniejszego Statutu.

2. Okresem rozliczeniowym z budżetem Gminy jest rok kalendarzowy.

3. Zwalnia się Zakład z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy pod warunkiem, że środki te zostaną przeznaczone na zakup środków trwałych lub wyposażenia.

§ 12. 1. Zakład zostanie wyposażony w mienie gminne w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej.

2. Przekazanie w użytkowanie składników majątkowych Gminy do Zakładu, nastąpi z dniem rozpoczęcia działalności.

§ 13. Do Zakładu zostaną przekazane należności i zobowiązania po likwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym, działającym przy Urzędzie Gminy w Rząśni, realizującym dotychczas zadania Zakładu.

§ 14. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy, z którego dokonuje wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.

Rozdział 5.
System kontroli wewnętrznej.

§ 15. 1. Dyrektor Zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej. Szczegółowy tryb przeprowadzenia kontroli wewnętrznej określi zarządzenie Dyrektora.

2. Dyrektor Zakładu sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania i prawidłowością wykorzystania sygnałów kontroli wewnętrznej oraz danych o nieprawidłowościach napływających spoza Zakładu, a w szczególności od usługobiorców i organów kontrolnych.

3. System kontroli wewnętrznej w Zakładzie składa się z następujących ogniw:

1) Kontrola funkcjonalna - prowadzona w ramach obowiązku nadzoru przez głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych, wszelkich szczebli, i podporządkowanych im pracowników w zakresie ich kompetencji,

2) Kontrola instytucjonalna - sprawowana w ramach planowanych i doraźnych kontroli pełnych, okresowych lub kompleksowych oraz badań wycinkowych działalności gospodarczej i finansowej poszczególnych komórek organizacyjnych wykonywana przez wyznaczonych przez Dyrektora Zakładu pracowników.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.

§ 16. 1. Zmiana zakresu działalności lub likwidacja Zakładu może nastąpić uchwałą Rady Gminy Rząśnia.

2. Niniejszy Statut uchwala i dokonuje w nim zmian Rada Gminy Rząśnia.

3. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Zakładu, a nie uregulowanych niniejszym Statutem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, dotyczące samorządowych zakładów budżetowych.

4. Statut obowiązuje z dniem określonym w uchwale o jego nadaniu.

Pliki do pobrania:

- Uchwała Nr III/5/2010 Rady Gminy Rząśnia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Rząśnia.Opublikował: Mariola Kłyszewska
Publikacja dnia: 18.05.2022
Podpisał: Anonim Anonim
Dokument z dnia: 18.05.2022
Dokument oglądany razy: 226